Region info

Informasjon om regionen 
Stiftetxx.xx.xxxx
PostadresseInnlandet Bandyregion
Postboks 136
2312 OTTESTAD
Hjemmesidewww.innlandetbandy.no
E-postinnlandetbandyregion@gmail.com
Kontonummer1644.26.15431
Organisasjonsnummer914 279 739
Klubber i regionenInnebandy: 17
Bandy: 2
Aktive spillere i regionenInnebandy: 1413
Bandy: 157